Kaibo - toaster

Kaibo - toaster

  • Client : Kaibo
  • Designer(s) : Christophe Moineau - Guy Ravaillault - Arnaud Perez - Eugène Roux
  • En collaboration avec : Millot design
  • Mission(s) : Design